Τεχνικός Ασφαλείας

Ενημερώσου για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας. Βρες έμπειρο και οικονομικό τεχνικό ασφαλείας για την επιχείρηση σου!

Τεχνικός Ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλευτικές και επικουρικές υπηρεσίες σε μια επιχείρηση. Ο ρόλος του είναι να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα άτομα είναι απαραίτητη η συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας. Επίσης, η απασχόληση του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από την κατηγορία επικινδυνότητας οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία χωρίζονται σε τρεις (3):

 • Κατηγορία Α υψηλή επικινδυνότητα

  Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, βιομηχανίες επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών και γενικότερα χώροι εργασίας όπου υπάρχει έντονος ο κίνδυνος πρόκλησης εργατικού ατυχήματος και πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης.

 • Κατηγορία Β μέση επικινδυνότητα

  Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, βιοτεχνίες, αλιευτικές δραστηριότητες κ.ά.

 • Κατηγορία Γ χαμηλή επικινδυνότητα

  Στη τρίτη κατηγορία που θεωρείται και αυτή με τη χαμηλότερη επικινδυνότητα ανήκουν υπηρεσίες, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Εδώ ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας είναι περισσότερο συμβουλευτικός και προτείνει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

Εάν μια επιχείρηση έχει εργασίες που άπτονται σε πάνω από μια κατηγορίες, η επιχείρηση αυτή κατατάσσεται στη πιο δυσμενή κατηγορία με την υψηλότερη επικινδυνότητα ή σε αυτή που αντιστοιχεί στη κυριότερη απασχόληση της, αν αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό ποσοστό των εργασιών της. Καλό είναι σε αυτή τη περίπτωση να ζητηθεί η γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

 1. Συμβουλεύει πάνω στα θέματα του σχεδιασμού και προγραμματισμού, κατασκευής αλλά και συντήρησης των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης.
 2. Εισάγει καινούριες παραγωγικές διαδικασίες.
 3. Επιλέγει και ελέγχει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μέσων της ατομικής προστασίας.
 4. Σχεδιάζει και διευθετεί τις θέσεις κα το περιβάλλον εργασίας.
 5. Οργανώνει γενικά την παραγωγική διαδικασία.
 6. Εξασφαλίζει μέσω συνεχών ελέγχων την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν αλλά και κατά την εφαρμογή τους.
 7. Εφαρμόζει και επιβλέπει την εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν την υγεία και ασφάλεια.
 8. Φροντίζει για την πρόληψη ατυχημάτων.
 9. Ενημερώνει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας τη διεύθυνση της επιχείρησης ή τους προϊσταμένους των τμημάτων.

Ο τεχνικός ασφαλείας επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας

 1. Ο τεχνικός ασφαλείας για να επιβλέψει τις συνθήκες εργασίας έχει καθήκον:

  1. Nα κάνει τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Να ενημερώνει για οποιαδήποτε τυχόν αμέλεια στα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Τέλος, να σχεδιάζει και να συμβουλεύει για αντισταθμιστικά μέτρα που θα ρυθμίζουν τις αμέλειες και τις παραλείψεις και να επιβλέπει και διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή τους.
  2. να διασφαλίζει μέσω της επίβλεψης ότι γίνεται σωστή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
  3. να διερευνά τα αίτια στην ατυχή περίπτωση εργατικών ατυχημάτων, και αφού κάνει ανάλυση και αξιολόγηση των αιτιών και καταλήξει σε αποτελέσματα μέσω της έρευνας του να προτείνει μέτρα για την αποφυγή όμοιων ατυχημάτων στο μέλλον,
  4. να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διασφάλιση της ετοιμότητας προς αντιμετώπιση μελλοντικών ατυχημάτων.
 2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

  1. να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ακολουθούν όλους τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Ακόμη, οφείλει να τους ενημερώνει για τους επαγγελματικούς κινδύνους και να τους καθοδηγεί ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εργασία τους.
  2. να βοηθά στην υιοθέτηση και σωστή εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα υγείας και ασφάλειας.
 3. Ένας τεχνικός ασφαλείας μπορεί να απορροφάται μέσα στην ίδια επιχείρηση και σε άλλες δραστηριότητες με άλλα καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση των μίνιμουμ ωρών απασχόλησης τους ως τεχνικός ασφάλειας.

 4. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει κατά τη διάρκεια του έργου του ηθική ανεξαρτησία. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε προβλήματα και διαφωνίες προκύψουν στην συνεργασία, για θέματα που είναι αρμόδιος ο τεχνικός ασφαλείας, δεν μπορούν αυτές οι διαφωνίες να αποτελέσουν λόγο καταγγελίας της σύμβασης τους. Πρέπει πάντοτε η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας να είναι πάντοτε αιτιολογημένη.

 5. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Σε κάθε περίπτωση ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή οποιοδήποτε εμπιστευτικό έγγραφο φτάσει σε αυτόν δεν μπορεί να την αναδημοσιεύσει ούτε να την χρησιμοποιήσει εναντίον της εταιρίας.

Πως υπολογίζονται οι ώρες εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση έχουν καθοριστεί συντελεστές που πολλαπλασιαζόμενοι με τον αριθμό των εργαζομένων υπολογίζονται οι ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίες κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Οι ώρες αυτές δεν μπορούν να είναι λιγότερες από 25 για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους και 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 50 εργαζομένων.

Πως γίνεται κάποιος Τεχνικός Ασφαλείας

Για να γίνει κάποιος τεχνικός ασφαλείας, εκτός από το αντίστοιχο πτυχίο του που πρέπει να έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία, πρέπει να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την ανάλογη προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως ικανή για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από τον τίτλο σπουδών που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος. Για απόφοιτους ανώτατων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών η προϋπηρεσία αυτή είναι δυο χρόνια, για απόφοιτους τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τουλάχιστον πέντε χρόνια και για απόφοιτους λυκείου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον οκτώ χρόνια προϋπηρεσία.

Ποιοί μπορούν να γίνουν τεχνικοί ασφαλείας σε μια επιχείρηση

Ο εργοδότης μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας σε εργαζόμενο στην επιχείρηση με το αντίστοιχο πτυχίο και τις ανάλογες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να συνάψει σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ. Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει συνδυασμό αυτών των δυνατοτήτων. Σε αυτή τη περίπτωση τα άτομα που θα εργαστούν ως Τεχνικοί ασφαλείας, τα άτομα οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο εργοδότης, πριν από την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, πρέπει να κάνει γνωστό στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας:

 • Τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα.
 • Τον χρόνο απασχόλησης του με τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.
 • Τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Την κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει η επιχείρηση για τη κάλυψη των υποχρεώσεων της.
 • Την κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει συμπληρωματικά από ΕΞΥΠΠ στην περίπτωση που τα διατιθέμενα μέσα δεν επαρκούν.

Βρες εξειδικευμένο Τεχνικός Ασφαλείας εύκολα και οικονομικά!

Τεχνικός Ασφαλείας από

119€

Τι είπαν οι χρήστες για τα συνεργεία μας

Άψογος Τεχνικός Ασφαλείας!

Γιώργος Μ.

Πολύ καλός μηχανικός. Είμαι πολύ ευχαριστημένη!

Δημήτρα Μ.

Πολύ καλός μηχανικός.

Λεωνίδας Χ.

Προτεινόμενοι Τεχνικοί Ασφαλείας

Οι καλύτεροι Επαγγελματίες βάση αξιολογήσεων

Τεχνικός Ασφαλείας - Πειραιάς Αττική 185 45

(43) Αξιολογήσεις

Σαν τεχνικός ασφαλείας δραστηριοποιούμαι στον κλάδο εδώ και 15 χρόνια και διαθέτω τις γνώσεις και την πείρα για κάθε είδους επιχείρηση. Μπορώ να παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε επιχείρηση προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε μιας. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ένας εξωτερικός συνεργάτης που εκτός ότι υπαγορεύεται από την νομοθεσία επιτελεί σημαντικό έργο στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε εταιρίας. Το γραφείο μου μπορεί να καλύψει εταιρίες με μικρό αριθμό εργαζομένων αλλά και εταιρίες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.

Τεχνικός Ασφαλείας - Δυτικά Προάστια Αττική 121 36

(1) Αξιολογήσεις

Αναλαμβάνουμε την κάλυψη της εταιρίας σας σε επίπεδο τεχνικού ασφαλείας σε πολύ λογικές και συμφέρουσες τιμές. Με μεγάλη πείρα στο κλάδο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε απαίτηση της εταιρίας σας και σε κάθε ανάγκη σας. Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε γύρω από θέματα ασφαλείας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και χαιρόμαστε να σας εξυπηρετούμε.

Τεχνικός Ασφαλείας - Κέντρο Θεσσαλονική, 546 22

(Καμία αξιολόγηση ακόμη) Αξιολογήσεις

Εξυπηρετούμε όλο τον Νομό Θεσσαλονικής και καλύπτουμε κάθε ανάγκη σας για τεχνικό ασφαλείας σε μικρές ή μεγαλύτερες εταιρίες. Μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλές και υποδείξεις σε κάθε ζήτημα ασφάλειας που σας απασχολεί και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε ανάγκη που μπορούμε να καλύψουμε. Εμπιστευτείτε μας και συγκρίνετε τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Νομοθετήματα που ρυθμίζουν το πλαίσιο απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας:

 1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"
 2. Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85".
 3. Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"
 4. Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)"
 5. Νόμος Υπ'Aριθμ. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) « Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».

Ποιες επιχειρήσεις αφορούν τα νομοθετήματα?

Τα νομοθετήματα δεσμεύουν νομικά τις επιχειρήσεις που έχουν έστω και έναν εργαζόμενο. Άρα όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έστω έναν εργαζόμενο ως εργατικό δυναμικό είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας. (παράγραφοι 1 και 2 άρθρο 4 Π.Δ. 17/1996, Ν.1568/1985 κωδικοποιημένος με τον Ν.3850/2010).

Ποιές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν "γιατρό εργασίας";

Οι επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν "γιατρό εργασίας" είναι οι επιχειρήσεις με εργατικό δυναμικό άνω των 50 ατόμων ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο και βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.94/87, Π.Δ. 70α/88, Πδ.186/95).

Κατάλογος Επαγγελματιών

Μπες στον κατάλογο επαγγελματιών δες τιμές και αξιολογήσεις και επέλεξε τον τεχνικό ασφαλείας που ταιριάζει στην επιχείρηση σου!

Έχεις ακόμα απορίες;

Ζήτησε μας να σε καλέσουμε!