ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Βρες ενεργειακό επιθεωρητή για την άμεση έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ. Ενημερώσου για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.

Προσφορά ενεργειακό πιστοποιητικό 29€

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Οι καλύτεροι ενεργειακοί επιθεωρητές για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού σας

Εμπειρία & Ποιότητα Εργασιών

Διαθέτουμε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών από το 2012!
Έχοντας επιλέξει τους καλύτερους επιθεωρητές..

Οικονομία & Εξειδίκευση

Σας προσφέρουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών!

Κατάλογος ενεργειακών επιθεωρητών

Μπες στον κατάλογο ενεργειακών επιθεωρητών δες τιμές και αξιολογήσεις και επέλεξε τον ενεργειακό επιθεωρητή σύμφωνα με τις ανάγκες σου!

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ΠΕΑ

Όπως θα έχετε ήδη ακούσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να εκμισθώσουν ή να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Π.Ε.Α., στη “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”, δηλαδή στα μισθωτήρια συμβόλαια που υποβάλλονται μέσω taxisnet.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σημείο της υποχρεωτικότητας για ενεργειακό πιστοποιητικό εκ του νόμου για κάθε ιδιοκτήτη. Ειδικότερα το ΠΕΑ είναι απαραίτητο όταν πρόκειται για μίσθωση ή μεταβίβαση ακινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, με το Άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015, ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.

Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου, δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά και τις μεταβιβάσεις και μισθώσεις ακινήτων.

Πότε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ - μεταξύ άλλων - κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. Περαιτέρω, κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

Περαιτέρω, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται από 09.01.2011 και εφαρμόζεται:

 • από 09.01.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων.
 • από 09.12.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.

Ως μίσθωση ακινήτου νοείται η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας στον μισθωτή και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα ως μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η ύπαρξη και διάθεση του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επιβεβαιώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, η οποία είναι υποχρεωτική από 09.11.2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:

 • απαιτείται, από τη νομοθεσία να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό
 • πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
 • η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.

Επισημαίνεται ότι, οι υπόχρεοι οφείλουν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση για ΠΕΑ δεν υφίσταται:

 • Σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής.
 • Oταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).

Τέλος, σε μισθωμένες κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50τ.μ.), για τις οποίες το ενεργειακό πιστοποιητικό κατέστη υποχρεωτικό από 01.01.2016, δεν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον:

 • η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
 • η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Πρόστιμα μη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ στον κατά νόμο δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη ή εντολοδόχο διαχείρισης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. Τέλος, η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθώς σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ενεργειακό πιστοποιητικό δικαιολογητικά:

 1. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, πχ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)

 2. Τον ΚΑΕΚ :Kωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, είτε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”. (κανονικά απαιτείται για την ολοκληρωμένη έκδοση του Πιστοποιητικού, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης στο δήμο που ανήκει το ακίνητο ή δεν μπορεί να βρεθεί αυτός ο αριθμός, το Πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί και να αναγραφεί ότι δεν προσκομίσθηκε)

 3. Οικοδομική Άδεια . Δεν απαιτείται οικοδομική ά για ακίνητα που ανεγέρθηκαν πριν από 14/3/1983.

 4. Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων – Κάτοψη ή σκαρίφημα (αν δεν υπάρχει, την εκδίδουμε με 10-20 ευρώ, αναλόγως τα τ.μ. του διαμερίσματός σας)

 5. Φύλλο συντήρησης καυστήρα. Aν χρησιμοποιείται θέρμανση στο ακίνητο ή αν δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο πρόσφατο φύλλο συντήρησης, θα θέλαμε, ερχόμενοι για την αυτοψία να έχουμε πρόσβαση στο λεβητοστάσιο για να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις.

Βρες Ενεργειακό Επιθεωρητή Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό από

29€

Τι είπαν οι χρήστες για τα συνεργεία μας

Άψογος επαγγελματίας και άμεση εξυπηρέτηση!

Ευρυδίκη Κ.

Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας ο κ. Παρθένης.Θα τον πρότεινα σίγουρα!!!

Τάκης Κ.

Πολυ καλή δουλεία. Αμεση εξυπηρέτηση και πολύ καλή οικονομική προσφορά!

θωμάς Τ.

Προτεινόμενοι Ενεργειακοί επιθεωρητές

Οι καλύτεροι μηχανικοί βάση αξιολογήσεων

Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Βόρεια Προάστια Αττική 143 41

(99) Αξιολογήσεις

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με πιστοποίηση και εξειδίκευση σαν ενεργειακός επιθεωρητής με πολυετή πείρα. Το γραφείο μου διαμορφώνει μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Επίσης, κατόπιν μελέτης και αυτοψίας στο χώρο πιστοποιούμε την καταλληλότητα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.Εφόσον διατίθονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα παραπάνω πιστοποιητικά προσπαθούμε για την άμεση -όσο είναι εφικτό - και έγκυρη έκδοση τους.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Nότια Προάστια Αττική 171 24

(89) Αξιολογήσεις

Η ειδικότητα μου είναι ενεργειακός επιθεωρητής και αναλαμβάνω την μελέτη και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ο ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο σας και κάνει αυτοψία σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και την φιλικότητα προς το περιβάλλον του κτίσματος σας ή του διαμερίσματος σας. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πλέον απαραίτητο βάσει νομοθεσίας για μεταβιβάσεις ακινήτων και νέες μισθώσεις- ενοικιάσεις. Επίσης, μπορούμε να εκδώσουμε υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ( ή όπως είναι γνωστό πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) με τη διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Αθήνα Κέντρο Αττική 118 54

(49) Αξιολογήσεις

Είμαι πολιτικός μηχανικός και εργάζομαι πολλά χρόνια ως ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Η εμπειρία μου στο χώρο με βοηθάει να παρέχω υπηρεσίες άριστης ποιότητας σε οικονομικές τιμές και με τις καλύτερες αξιολογήσεις πελατών. Οι πελάτες του γραφείου μου μένουν ευχαριστημένοι και για το λόγο αυτό το πελατολόγιο μας αναπτύσσεται ραγδαία. Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Αττική και εγγυόμαστε για την χωρίς ταλαιπωρίες και μεγάλες διαδικασίες έκδοση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού.

Για πόσο διάστημα ισχύει το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όμως σε περίπτωση εξ ολοκλήρου ανακαίνισης του ακινήτου πριν την παρέλευση της δεκαετίας θα πρέπει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με το πέρας των εργασιών της ανακαίνισης, όπου και θα αποτυπώνεται η νέα ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

Επίσης, το πιστοποιητικό άπαξ και εκδοθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί. Ειδικότερα ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο Π.Ε.Α. για κάθε καινούριο μισθωτήριο συμβόλαιο που μπορεί να συναφθεί στο διάστημα των δέκα ετών.

Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου. Στην έντυπη, όμως, έκδοση εμφανίζεται το όνομα μόνο ενός από τους ιδιοκτήτες.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου, οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα του ιδιοκτήτη.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού.

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για ακίνητα με τις παρακάτω χρήσεις:

 1. Μνημεία, αρχαία ακίνητα. Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.
 2. Κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας).
 3. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
 4. Προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container - isobox, τολ κλπ.
 5. Επίσης ενεργειακό πιστοποιητικό δεν απαιτείται σε αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.
 6. χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.
 7. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.).

Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών -προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους - και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ενεργειακό πιστοποιητικό (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες). Δείτε περισσότερα για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο Taxheaven.

Η διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. από τους συνεργάτες μας.

Οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Εσείς καλείτε, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που ακολουθούμε και κλείνουμε ένα ραντεβού. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα έρθει στο χώρο σας για να κάνει αυτοψία και μετά από σχετικές μετρήσεις θα σας εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναφέρει προτάσεις και για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας.

Από την ημέρα επίσκεψης και αυτοψίας στο χώρο σας το Π.Ε.Α. μπορεί να εκδοθεί εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών. Πάνω στο Π.Ε.Α. αναγράφεται ένας αύξων αριθμός μαζί με τον κλειδάριθμο. Ακριβώς αυτά είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για την ηλεκτρονική καταχώρηση και την ταυτοποίηση του κτιρίου.

Για επιτάχυνση της διαδικασίας μπορούμε να σας αποστείλουμε τους κωδικούς που απαιτούνται για την καταχώρηση στο μισθωτήριο συμβόλαιο στο taxisnet μέσω e-mail σε ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία επιθυμείτε και στη συνέχεια θα σας αποστέλλουμε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και να σας λύσαμε πολλές απορίες σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ. Για οποιαδήποτε απορροία επικοινωνήστε μαζί μας 210 300 9323!