Πολιτική Απορρήτου


§1. Εισαγωγή

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα MyConstructor.gr είναι εντελώς ελεύθερη για τον οποιοδήποτε χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει κάποιο προσωπικό δεδομένο. Παρόλα αυτά, προκειμένου ο συνδρομητής να έχει τη δυνατότητα να αναθέσει ένα έργο ή να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό, καθώς και για επικοινωνία με το MyConstructor.gr, θα ζητηθεί από τον επισκέπτη να δηλώσει προσωπικά στοιχεία (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.τ.λ.).

Δεσμευόμαστε να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιαδήποτε δεδομένα σε οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς (εκτός της εταιρείας μας), εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη. Οι πληροφορίες του αρχείου αυτού δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις πληροφορίες αυτού του αρχείου σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς σκοπούς δίχως την συγκατάθεση του χρήστη. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει εγγράφως οποιαδήποτε προσωπικά του στοιχεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από κάθε μέλος είναι για την επεξεργασία αιτημάτων είτε για την σωστή επικοινωνία μας. Εγγυόμαστε την εμπιστευτική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους κανονισμούς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που έχει συσταθεί με τους παρακάτω όρους:

Η εταιρεία προστατεύει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών για τους επισκέπτες / χρήστες/ μέλη της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την ιστοσελίδα και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο / ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα:

-Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της
-Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της
-Όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή συναφή) προγράμματα

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Κάθε χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με την συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν.2121/1993 με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

1.1 Εάν το μέλος επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων αυτά θα διαγραφούν αμέσως, εάν και εφόσον το μέλος δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντι μας και αυτό κριθεί μη επιβλαβές για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών του myConstructor προς τους άλλους χρήστες και εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση του myConstructor . Αυτό κρίνεται αναγκαίο συμπεριλαμβανομένων των τελών χρήσης που πρέπει να έχουν καταβληθεί για την έως τότε χρήση των υπηρεσιών μας. Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι με την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν το myConstructor.gr μπορεί να είναι περιορισμένη ή και αδύνατη.

1.2 Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία που καταχωρούνται στο myConstructor (προσωπικά στοιχεία, περιγραφές έργων, αξιολογήσεις, σχόλια, κείμενα προσφορών κ.λπ.) ανήκουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα μας και απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή επεξεργασία από τρίτους. Μόνος υπεύθυνος για την διατήρηση, επεξεργασία, διακράτιση, αναδημοσίευση και διαγραφή τους είναι το myConstructor.


§2. Αλληλογραφία

2.1 Η επικοινωνία σχετικά με αυτούς τους όρους γίνεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου (e-mail) και όλα τα αιτήματα αποστέλλονται ή παραδίδονται ως εξής:

2.1.1 Προς εμάς: Τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας με το MyConstructor.gr βρίσκονται στην υπερσύνδεση «Επικοινωνήστε μαζί μας».

2.1.2 Προς το μέλος: Στοιχεία επικοινωνίας του μέλους θεωρούνται αυτά που εμφανίζονται στο προφίλ του. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται από εμάς ή από ένα μέλος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, θεωρείται ότι έχει παραδοθεί δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταλεί με προπληρωμένο κούριερ , εκτός και αν το μέλος στο οποίο απευθυνόταν η ανακοίνωση αποδείξει μεταγενέστερο χρόνο άφιξης.

2.2 Σε περίπτωση επικοινωνίας με e-mail το περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα καθώς και την ημερομηνία και ώρα που απεστάλη.

2.3 Ένα e-mail που λαμβάνεται θεωρείται έγκυρο όταν ο αποστολέας είναι και ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

2.4 Οποιαδήποτε αλληλογραφία που δεν συμμορφώνετε με τους ποιο πάνω όρους θα θεωρείτε εσφαλμένη και άκυρη, συνεπώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.


§3. Πληροφορίες για την ακύρωση

3.1 Δικαίωμα ακύρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ακύρωση της συμφωνίας ιδιότητας μέλους ανά πάσα στιγμή, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της Αίτησης Εγγραφής Μέλους. Για την ακύρωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως (π.χ. με επιστολή, φαξ ή e-mail). Δεν χρειάζεται να δώσετε καμία εξήγηση.

3.2 Συνέπειες ακύρωσης: Μόλις μας κοινοποιήσετε ότι επιθυμείτε την ακύρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, θα σας επιστρέψουμε εντός 30 ημερών, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από σας ή που χρεώθηκε από την πιστωτική σας κάρτα για την αγορά των υπηρεσιών που παρέχουμε. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα να ακυρώσετε έχει λήξει σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.

3.3 Ειδικές σημειώσεις Το δικαίωμά ακύρωσης λήγει εάν έχουμε αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών μας. Η συμμετοχή σε διαδικασία υποβολής προσφορών αναιρεί το δικαίωμα ακύρωσης.


§4. Γενικές διατάξεις, Εφαρμοστέο δίκαιο, Αρμοδιότητα

4.1 Η έκδοση των εν λόγω όρων που ισχύουν κατά την χρονική στιγμή της έγγραφης συγκατάθεσης του χρήστη, αποτελούν την σύναψη συμφωνίας ιδιότητας μέλους μεταξύ του μέλους και εμάς. Το περιεχόμενο των όρων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με την ακόλουθη διαδικασία:

4.1.1 Τα μέλη θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με e-mail 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη τροποποίηση τεθεί σε ισχύ.

4.1.2 Ένα μέλος μπορεί να αντιταχθεί στην τροποποίηση εγγράφως ή σε μορφή κειμένου (π.χ. με e-mail). Το μέλος έχει μια περίοδο 21 ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης μας για να μας ειδοποιήσει για την απόφαση του. Εάν το μέλος δεν συμφωνεί με τις νέες τροποποιήσεις τότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί την myConstructor.gr έως το πέρας της προθεσμίας των νέων διατάξεων. Εάν το μέλος συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το myConstructor.gr και οι τροποποιημένες διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή μετά τη λήξη της προθεσμίας.

4.1.3 Η ανάρτηση ενός έργου ή κάποιο σχόλιο αξιολόγησης, μετά την ενημέρωση για τις τροποποιήσεις, θα θεωρείτε ως συγκατάθεση.

4.2 Οι εν λόγω αλλαγές και όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με τα μέλη ή το αντικείμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των εκάστοτε ορών λειτουργίας, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

4.3 Εμείς και τα μέλη συμφωνούμε ότι τα ελληνικά δικαστήρια Αθηνών πρέπει να έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή απαίτησης που προκύπτει σε σχέση με αυτές τις συνθήκες ή το αντικείμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των όρων λειτουργίας.


§5.Σύνδεσμοι (Links) προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την εταιρεία αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Ελπίζουμε ότι τα μέλη μας θα είναι πάντα ικανοποιημένα με το myConstructor.gr και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Ωστόσο, εάν ένα μέλος έχει οποιαδήποτε απορία ή καταγγελία σχετικά με εμάς ή οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας, θα θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τη επιλύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Για να μας δοθεί αυτή την ευκαιρία, σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

img

Καλέστε μας

210 300 9323

Δευ-Παρ 9:00-21:30 & Σάβ 9:30-18:00